De betalingsvoorwaarden gelden voor alle behandelingen waarvoor u een nota heeft ontvangen. Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd door de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten bij de arrondisementsrechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24 november 1992.

  • De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt of cliënt en de fysiotherapeut. De betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of cliënt verhandigd.
  • De declaraties van fysiotherapeuten, leden van de VVF, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde tijd uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de éénendertigste dag na factuurdatum.
  • Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betaalopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier eerst of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgiro-betaalopdracht.
  • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag, waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijk incassokosten, komen voor rekening van de patiënt. De buiten gerechtelijk incassokos¬ten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente. Dit met een minimum van euro 25,- (exclusief omzetbelasting).