De medewerkers van Fysiotherapie de Vos doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zo zijn dat u achteraf niet geheel tevreden bent over uw behandeling. Aan uw opmerkingen of klachten wordt een groot belang gehecht omdat Fysiotherapie de Vos het erg belangrijk vindt dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt het kenbaar maken van uw opmerking of klacht, ons de mogelijkheid om onze zorgverlening te verbeteren. In dit document kunt u lezen wat u kunt doen wanneer u een klacht of opmerking heeft.

Voorleggen aan uw zorgverlener

Bent u niet geheel tevreden over een behandeling? Veel klachten zijn gebaseerd op bijvoorbeeld miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Het is niet raadzaam om met deze ontevredenheid rond te lopen. Uw zorgverlener stelt het zeer op prijs dat u in zo'n situatie contact opneemt met degene die u heeft behandeld. Op deze manier is hij/zij in de gelegenheid om uw ontevredenheid weg te nemen. Uit ervaring blijkt dat een groot deel van de klachten op deze manier worden opgelost.

Klachtenfunctionaris

Mocht het zo zijn dat u er samen met uw zorgverlender niet uitkomt, dan kunt u altijd uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar, die samen met u en uw zorgverlener op zoek gaat naar een oplossing. Wanneer u de klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen. Indien u persoonlijk in contact wilt komen met de klachtenfunctionaris, dan kunt u hiervoor het klachtenformulier invullen. Het formulier is bij ons verkrijgbaar.

Geschillencommissie

Wanneer u uw probleem niet aan uw zorgverlener kunt voorleggen en u er samen met de klachtenfunctionaris en zorgverlener niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht en in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

Uw zorgaanbieder heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter(jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer u een geschil indient, zal de geschillencommissie onderzoek doen naar de oorzaak van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Tot slot

Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:
  • Uw zorgverlener vindt het uiterst belangrijk dat u tevreden bent over zijn geleverde zorg. Wanneer u open bent over uw ervaringen, helpt u uw zorgverlener om dit doel te realiseren.
  • Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van uw klacht, zorgt er niet voor dat uw recht tot het indienen van een geschil vervalt.
  • Mocht u een geschil indienen, dan dient u rekening te houden met een termijn van 6 maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier