Fysiotherapie de Vos is een praktijk met een uitstekende naam in Spijkenisse en omgeving. Sinds 1982 hebben vele duizenden tevreden patiënten de weg naar ons centrum gevonden.

Ons team van fysiotherapeuten en manueeltherapeuten staat garant voor optimale persoonlijke begeleiding. De praktijk biedt al 41 jaar breed gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg voor iedereen!

Welkom in onze praktijk!

Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken in onze praktijk en is een korte samenvatting van de informatie op onze website. De folder is tevens te dowloaden in Adobe PDF formaat, om zelf te printen.

download onze praktijkfolder (pdf)

Praktijklocaties

 • Vlinderveen 248 3205 EJ Spijkenisse 
 • Gaddijk 43 3205 LA Spijkenisse (locatie M.Point Life Style Center)

Welke specialisaties hebben we in huis?


Fysiotherapie - Manuele therapie - KinderManuele therapie - (Sport)(Neuro)(Ortho) revalidatie - Medical taping - Dry needling - Fascia therapie - Kaakfysiotherapie - Chronische pijnklachten - Shockwave therapie - Hardloop analyse - COPD - Fysiotherapie bij kanker.

Voor een uitgebreide omschrijving van de specialisaties zie onze website: www.fysiodevos.nl


Wilt u een afspraak maken?

Voor afspraken zijn wij telefonisch bereikbaar op de telefoonnummers 0181-632378 (locatie Vlinderveen) of 0181-647007( locatie M.Point Life Style Center) Ook kunt u ons bereiken per email: info@fysiodevos.nl

Wij maken gebruik van voice mail. Omdat we tijdens behandelingen liever de telefoon niet opnemen kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.

U kunt zich ook aanmelden via onze website onder het kopje "aanmelden nieuwe patiënten".

Heb ik een verwijsbrief nodig?

De fysiotherapeut is direct toegankelijk. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Uiteraard staat het u vrij om de huisarts te consulteren. Bij chronische aandoeningen of na operatie is een verwijsbrief van huisarts/specialist noodzakelijk voor onze administratie.

Wat neemt u mee naar de praktijk?

Bij het eerste bezoek:

 • Verwijzing huisarts/specialist indien van toepassing
 • De meest recente verzekeringsgegevens( pasje of polisblad)
 • Geldig identiteitsbewijs
 • Relevante medische informatie (uitslag foto's, etc.)
 • Handdoek voor gebruik op behandelbank i.v.m. hygiëne

Bij vervolgbehandelingen:

 • Handdoek voor gebruik op de behandelbank
 • Afsprakenkaartje
 • Sportkleding indien van toepassing

Uw eerste bezoek en de vervolgbehandelingen

Tijdens de intake brengen we uw klachten in kaart. Er vindt een vraaggesprek plaats, en we voeren een lichamelijk onderzoek uit. Het resultaat van het onderzoek wordt met u besproken, en in overleg met u wordt een behandelplan opgesteld. Als blijkt dat er informatie ontbreekt, nemen we, met uw goedkeuring, contact op met uw verwijzend arts. Indien u zonder verwijzing komt stellen we de huisarts hiervan op de hoogte, uiteraard met uw goedkeuring.

Wat moet u doen als u verhinderd bent?

Het is belangrijk dat u een behandelafspraak minstens 24 uur van tevoren afzegt. In de behandeltijd die voor u is gereserveerd kan een andere patiënt behandeld worden.

Wat gebeurt er als uw fysiotherapeut afwezig is?

In geval van geplande afwezigheid van uw fysiotherapeut(vakantie/cursus) wordt als dat nodig is voor waarneming gezorgd. Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan werken bellen we u op om de afspraak te verzetten. U bent natuurlijk vrij om ervoor te kiezen uw behandeling pas te vervolgen als uw fysiotherapeut weer aanwezig is.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

U heeft als patiënt altijd recht op inzage in uw dossier. Het spreekt voor zich dat u de enige bent die dit dossier mag inzien. Ook de fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen een verslag aan de verwijzend arts bevat gegevens over uw behandeling, aan derden wordt over u en de behandeling geen mededelingen gedaan. Dit laatste geldt ook voor Arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen. We zullen alleen dan gegevens over u verstrekken als we in het bezit zijn van een schriftelijke - en door u gedateerde en ondertekende verklaring van goedkeuring.

Verslag verwijzend arts

Aan het eind van de behandelperiode wordt een verslag aan de verwijzend arts gestuurd, alleen als u hiermee akkoord gaat. U kunt dit verslag uiteraard ook zelf inzien.

Wie betaalt de behandelingen?

Fysiotherapie/manuele therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal door de verzekeraar te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen worden bij u in rekening gebracht. In de meeste gevallen ontvangt u geen nota meer. De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Dit geldt alleen als Fysiotherapie de Vos een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar (hiervoor gelden overeengekomen tarieven). In alle andere gevallen ontvangt u een nota. Een overzicht van onze tarieven kunt u vinden in de wachtkamer, is te vinden op onze website, of is te bevragen bij uw fysiotherapeut.

Vergoeding vanuit de basisverzekering vindt plaats in de volgende gevallen

Kinderen tot 18 jaar: de eerste 9 behandelingen, daarna vanuit de aanvullende verzekering.
Chronische aandoeningen voorkomend op de "chronische lijst" die door de overheid is opgesteld: vergoeding vanaf de 21e behandeling, de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden gelden voor alle behandelingen waarvoor u een nota heeft ontvangen. Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd door de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24 november 1992.

 • De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt of cliënt en de fysiotherapeut. De betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of cliënt overhandigd.
 • De declaraties van fysiotherapeuten, leden van de VVF, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde tijd uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de éénendertigste dag na factuurdatum.
 • Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betaalopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier eerst of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgiro-betaalopdracht.
 • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag, waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijk incassokosten, komen voor rekening van de patiënt. De buiten gerechtelijk incassokosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente. Dit met een minimum van € 25,- (exclusief omzetbelasting).

Contactgegevens Fysiotherapie de Vos

Hoofdvestiging: Vlinderveen 248, 3205 EJ Spijkenisse
Vestiging M.Point: Gaddijk 43, 3205 LA Spijkenisse

0181 - 632 378 (Hoofdvestiging Vlinderveen)
0181 - 647 007 (Vestiging M.Point)

info@fysiodevos.nl
www.fysiodevos.nl